Skip to content

Лекции

Прегледът на лекциите изисква инсталиране на Adobe Flash Player.
Само регистрирани потребители имат достъп до лекциите.

Въпросник по информационно право

Общи въпроси

Понятие за информационно право. Общи проблеми на правното регулиране във виртуалната среда.
Информационно общество. Европейски актове и практика. Стратегии за развитие на информационното общество.

Електронна демокрация

Електронна демокрация. Нови права на гражданите в информационното общество.
Електронно гласуване. Необходимост, понятие, видове, основни проблеми. Препоръка 11/2004 на СЕ.

Електронно правителство

Електронно правителство и електронно управление. Актове на Европейския съюз.
Правна регламентация на електронното правителство. Предмет, обхват, основна проблематика.

Електронни документи и електронни подписи

Електронен документ. Правно значение и приложно поле. Електронно изявление. Автор, титуляр и адресат.
Електронен подпис. Видове електронни подписи по ЗЕДЕП, по Типовия закон на УНСИТРАЛ и по Директива 1999/93/ЕС.
Доставчици на удостоверителни услуги. Удостоверения. Регистърна институция.

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация. Видове обществена информация. Субекти.
Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация. Отказ за достъп и съдебен контрол.
Повторно използване на обществена информация.Директива 2003/98 относно повторно използване на информация от публичния сектор. Правна регламентация у нас. Процедура за предоставяне. Отказ за предоставяне, обжалване.
Правна регламентация на електронни регистри.

Лични данни

Понятие за лични данни. Принципи за събиране и обработване на лични данни. Конвенция на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
Българското законодателство за защита на личните данни. Органи, правомощия. Администратор на лични данни.
Защита на личните данни. Права на физическите лица. Предоставяне на лични данни на трети лица. Съдебен контрол. Информационните технологии в Интернет и защитата на личните данни.
Защита на личните данни при електронните съобщения. Директива 2006/24/ЕС за запазване на данни. Българското законодателство.

Непоискани електронни съобщения

Непоискани електронни съобщения. Режими по Директива 2000/31/ЕС и по Директива 2002/58/ЕС. Правна регламентация у нас.

Авторски права във виртуалната среда

Интернет и авторските права. Нови обекти на правна регламентация. Авторски права върху бази данни и компютърни програми.
Управление на цифровото съдържание - правна регламентация

Имена на домейни

Имена на домейни - понятие, структура, видове. Органи. Процедури за регистрация на имена.
Правна същност на имената на домейни. Процедури за решаване на спорове. Подсъдност, съдебна практика.

Електронна търговия

Електронна търговия. Типов закон за електронната търговия на УНСИТРАЛ. Директива 2000/31/ЕС. Правна регламентация у нас.

Компютърни престъпления

Компютърни престъпления по българското законодателство
Конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство

Международен обмен на правна информация

Международен обмен на правна информация. Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави.