Skip to content

Лекции

Прегледът на лекции, практикуми и тестове изиква инсталиране на Adobe Flash Player.

Само регистрирани потребители имат достъп до лекциите, практикумите и тестовете. Общодостъпен е уводът Защо изучаваме правна информатика.

Всички лекции след първата са предхождани от малък тест, задължителното изпълнение на който налага премахването на контролния панел от презентациите. Кратко обучение за изпълнение на тестовете се намира тук: Как да изпълняваме тестовете - демо

Уводна част

Защо изучаваме правна информатика
Предмет и методи на правната информатика
Информация, системи, модели
Информатика. Информационни системи. Виртуална реалност

Общи въпроси

Правна информация — определение, видове, характеристика
Източници и носители на правна информация. Потребители

Организация на правната информация

Правна информация в знакова форма. Нормативни актове
Структура на нормативните актове
Езикът на нормативните актове. Препратки
Правоприлагащи актове. Други видове правна информация в знакова форма
Структурите в правната система като носители на информация. Понятийни структури, класификатори, тезауруси
Правната информация в нормативните структури. Нормативни юридически конструкции
Функционални структури от правни норми
Връзки между правни норми
Правна информация в системата на законодателството и в системата на държавните органи

Обработка на правната информация

Обработка на правната информация - понятие, видове
Търсещи въпроси за обработка на правната информация
Общи способи за обработка на правната информация. Системен анализ, моделиране
Статистически анализи и класифициране
Процедура за юридическа консултация
Процедура за създаване на нормативни юридически конструкции
Способи за обработка на правната информация за създаване на разпоредби
Способи за обработка за изменение и отмяна на нормативни актове
Юридическото тълкуване като способ за обработка на правната информация
Логически методи и правила за обработка на правната информация

Използване на правната информация

Използване на правната информация в механизма на правното регулиране
Използване на правната информация в правотворчеството и в правоприлагането.
Виртуална правна реалност

Приложна част

Автоматизирана обработка на правната информация
Правни информационни системи
Използване на Интернет за организиране и обработка на правната информация
Електронно правителство
Правни аспекти на електронното правителство
Управленски информационни системи. Съветващи и експертни системи в правото
Системи за бизнес анализи
Информационни системи и технологии в правотворчеството и в правоприлагането
Регистър на административните структури и на актовете на органите на
изпълнителната власт

ЕСГРАОН
Търговски регистър. БУЛСТАТ
Регистър на обществените поръчки
Информационни източници на Европейския съюз.Eur-Lex, PreLex, TED, сайтът на Съда на Европа.